Important Road Route

CALCUTTA TO DELHI (1411.6 KMS) Kms.
Calcutta – Durgapur – Asansol   222.0
Asansol – Gobindpur – Barhi – Dhobi   233.0
Dhobi – Sasaram   105.0
Sasaran – Moghulsarai – Banaras – Allahabad   240.0
Allahabad – Kanpur   195.6
Knapur – Etah   218.4
Etah – Aligarh – Delhi   197.6
CALCUTTA TO BOMBAY via NAGPUR (2131.8 Kms)
Howrah Station – Lodhasuli – Bharagora   183.6
Bharagora – Chowdhar   260.0
Chowdhar – Angul – Sambalpur – Attabira   302.0
Attabira – Bargarh – Saraupalli – Rajpur   244.0
Rajpur – Durg – Khomara   164.2
Khomara – Bhandara – Nagpur   116.0
Nagpur – Amaraoti   155.2
Amaraoti – akola – Khamgoraon – Nandura   164.2
Nandura – Jalgaon   114.0
Jalgaon – Erandol – Dhulia     88.8
Dhulia – Malegaon – Chandor     92.0
Chandor – Nasik     64.0
Nasik – Ghoti – Shahpur – Bhiwandi   192.0
Bhiwandi – Bombay     55.6
CALCUTTA TO MADRAS (1700 Kms.)
Howrah Station – Lodhasuli – Baharagora   183.6
Baharagora – Cuttack   274.0
Cuttack – Ichhapuram   212.2
Ichhapuram – Srikakualam   128.4
Srikakaulam – Visakhapatnam – Anakapalle   133.0
Anakapalle – Rajanagram – Rajahmundry   168.6
Rajahmundry – Kodur – Ellura – Vijayawada   169.8
Vijayawada – Ongole – Nellore   257.6
Nellore – Madras   172.8
TOP
DELHI TO BOMBAY VIA INDORE (1413.6 Kms)
Delhi – Agra   210.1
Agra – Gwalior   116.8
Gwalior – Shivpuri   193.6
Shivpuri – Goona – Bioara   194.4
Bioara – Indore   108.0
Indore – Dhamnod     76.0
Dhamnod – Julwania – Sendhwa     74.4
Sendhwa – Dhulia   108.6
Dhulia – Maligaon – Chandor     92.0
Chandor – Nasik     64.0
Nasik – Ghori – Shahpur – Bhiwandi   128.0
Bhiwandi – Bombay     55.6
DELHI TO BOMBAY via AHMEDABAD (1141.9 Kms.)
Delhi – Shahapura   198.4
Shahapura – Jaipur     55.2
Jaipur – Ajmer   131.2
Ajmer – Beawar     53.6
Beawar – Todgarh – Dewair   107.6
Dewair – Nathdwara – Udaipur   118.4
Udaipur – Shamlaji – Hajipur   178.4
Hajipur – Ahmedabad     73.2
Ahmedabad – Kaira     38.6
Kaira – Baroda     76.0
Baroda – Broach – Ankleshwar – Kadodra   136.0
Kadodra – Pardi     87.4
Pardi – Talasari – Shirsad   126.4
Shirsad – Bassein Bridge – Mahim     46.8
Mahim – Bombay     14.6
TOP
MADRAS TO DELHI (2124.7 Kms.)
Madras – Nellore   127.8
Nellore – Ongole   118.4
Ongole – Nagarjunsagar Dam   180.9
Nagarjunsagar Dam – Hyderabad   147.8
Hyderabad – Kamareddi   114.0
Kamareddi – Adilabad – Pandharkawada   222.8
Pandharkawada – Hingahat – Nagpur   150.2
Nagpur – Seoni – Lakhandon   187.2
Lakhandon – Narsinghpur     68.4
Narsinghpur – Saugor   135.4
Saugor – Jhansi   199.2
Jhansi – Gwalior   100.9
Gwalior – Agra   116.8
Agra – Delhi   210.0
BOMBAY TO MADRAS via HYDERABAD (1329.1 Kms.)
Bombay – Thane Creek Bridge – Panvel     50.8
Panvel – Khopali – Pune   112.0
Pune – Ravangaon     84.8
Ravangaon – Shethpal     99.2
Shethapal – Mohol – Sholapur – Omarga   142.4
Omarga – Zahidabad   110.0
Zahidabad – Hyderabad   110.0
Hyderabad – Nagarjunsagar Dam   147.2
Nagarjunsagar Dam – Ongole   180.9
Ongole – Nellore   118.4
Nellore – Nayundupeta – Madras   172.8
BOMBAY TO MADRAS via BANGALORE (1328.6 Kms.)
Bombay – Thane Greek Bridge – Panvel     50.8
Panvel – Khopali – Pune   112.0
Pune – Surul     76.8
Surul – Satara – Kolhapur   155.6
Kolhapur – Belgaum   103.2
Belgaum – Kittur – Dharwar     74.4
Dharwar – Harihar   147.2
Harihar – Bangalore   278.4
Bangalore – Ranipet   218.2
Ranipet – Madras   112.0